Avís legal

El lloc web aranhostel.cat (d’ara endavant, el Lloc Web) és titularitat del Centre Excursionista de Catalunya, amb domicili social a Carrer del Paradís , 10 – 08002 de Barcelona, amb NIF número G-08944209 i inscrita al Registre de Entitats Esportives de Catalunya, amb el número de registre 03477. (d’ara endavant, “CEC – ARAN HOSTEL”). CEC – ARAN HOSTEL posa la Web a disposició dels usuaris d’Internet per tal que puguin conèixer millor CEC – ARAN HOSTEL, saber els serveis que prestem, reservar la seva estada al nostre Hostel i contactar amb nosaltres amb diferents finalitats (sol·licitar informació , enviar el vostre CV, etc.)

Objecte i àmbit d'aplicació

Aquestes condicions generals d’ús del Lloc Web (d’ara endavant, les “Condicions d’Ús”) regulen juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies l’ús del Web, així com la relació entre CEC – ARAN HOSTEL i els Usuaris . Aquestes Condicions d’Ús regulen en concret les normes que cal respectar i complir en l’ús del Lloc Web. Aquestes Condicions d’Ús estaran sempre a disposició dels Usuaris al Lloc Web perquè puguin consultar-les, arxivar-les o imprimir-les sempre que vulguin. Tant aquestes Condicions d’Ús, com la Política de Privadesa i la Política de Cookies s’han redactat de conformitat amb el que disposa la normativa vigent aplicable en matèria d’Internet, consumidors i usuaris, comerç electrònic i protecció de dades.

Accés i acceptació de les condicions d'ús

En accedir al Lloc Web passa a tenir la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”). L’accés al Lloc Web és gratuït excepte a la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés a Internet que l’Usuari hagi contractat. L’Usuari pot navegar lliurement pel Lloc Web i accedir-hi tantes vegades com vulgui. En accedir al Lloc Web i navegar-hi, l’Usuari declara que és més gran i que disposa de la capacitat legal necessària per navegar pel Lloc Web, així com per comprendre i acceptar íntegrament les presents Condicions d’Ús.

Obligacions de l'usuari del lloc web

Com a Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web d’acord amb aquestes Condicions d’Ús, la bona fe i la legislació vigent. Així mateix, manifesta i garanteix ser major d’edat i comprendre les presents Condicions d’Ús. Queda terminantment prohibit qualsevol ús del Lloc Web i les seves funcionalitats fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de l’Usuari.

En tot cas l’Usuari haurà d’abstenir-se de:

 • Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar el Lloc Web o qualsevol dels seus continguts, incloses les presents Condicions d’Ús, independentment de la fi del dit ús, sense autorització prèvia i per escrit de CEC – ARAN HOSTEL
 • Introduir al Lloc Web o la seva xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics de CEC – ARAN HOSTEL, els seus proveïdors o tercers.
 • Realitzar qualsevol tipus d’activitat il·lícita, fraudulenta, contrària a les presents Condicions d’Ús, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la utilització correcta del Lloc Web o els seus continguts
 • Inserir en pàgines web, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d’enllaç o enllaç que permeti vincular o reproduir el Lloc Web o els continguts del mateix amb aquestes webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes excepte si l’enllaç només vincula directament a la pàgina principal del Lloc Web sense que el pugui reproduir de cap manera.
 • Vincular o reproduir el Lloc Web o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia CEC – ARAN HOSTEL i/ o siguin susceptibles de ser considerades com a delictives.
 • Introduir i/o difondre al Lloc Web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones com ara contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposin apologia del terrorisme.

Protecció de dades personals i cookies

Tal com estableix la nostra Política de Privadesa, CEC – ARAN HOSTEL es compromet a tractar les dades dels Usuaris respectant sempre la seva confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb les finalitats pels quals són captats, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés de tercers no autoritzats d’acord amb el que estableix la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal. Per saber més sobre com tractem les vostres dades de caràcter personal, si us plau, llegiu la nostra Política de Privadesa i la nostra Política de Cookies .

Règim de responsabilitat

L’Usuari haurà d’usar el Lloc Web i els seus continguts d’acord amb el que estableixen aquestes Condicions d’Ús, la legislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit qualsevol ús del Lloc Web o els seus continguts contraris a aquestes Condicions d’Ús, la llei o la bona fe, independentment que aquest ús tingui o no finalitat econòmica.
L’Usuari serà responsable de qualsevol dany o perjudici causat a CEC – ARAN HOSTEL o a tercers derivats directament o indirectament de qualsevol ús que l’Usuari faci del Lloc Web o dels seus continguts contrari a les presents Condicions d’Ús, la llei, la moral, el ordre públic o la bona fe.

 

CEC – ARAN HOSTEL requereix serveis proporcionats per tercers perquè el Lloc Web i el seu contingut estiguin accessibles. És possible que malgrat els esforços que realitza CEC – ARAN HOSTEL per mantenir disponible i accessible el Lloc Web, aquest es pot veure suspès, interromput o cancel·lat per causes alienes a CEC – ARAN HOSTEL. Per això CEC – ARAN HOSTEL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc Web o el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat en tot moment o es mostri en la seva última versió. En conseqüència, CEC – ARAN HOSTEL declina qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis que puguin derivar-se a l’Usuari com a conseqüència de la suspensió, interrupció, manca de continuïtat, caiguda de xarxa o desconnexió del Lloc Web.

 

En cap cas i sota cap concepte respondrà CEC – ARAN HOSTEL pels danys o perjudicis derivats a l’Usuari per causes no imputables a CEC – ARAN HOSTEL tals com, a simple títol exemplificatiu i en cap cas limitatiu, catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components perjudicials, mal funcionament del navegador, caigudes de xarxa, intrusions informàtiques o atacs de tercers.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El Lloc Web i el seu contingut són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial. CEC – ARAN HOSTEL és el titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc Web i el seu contingut.
Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació, tingui o no fins comercials i/o caràcter onerós o gratuït del Lloc Web o del seu contingut, sense el consentiment previ i exprés de CEC – ARAN HOSTEL.

 

CEC – ARAN HOSTEL es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc Web i el seu contingut. En cap cas i sota cap concepte l’accés al Lloc Web o la navegació en el mateix suposen una cessió de cap mena per part de CEC – ARAN HOSTEL dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial del Lloc Web i el seu contingut.

 

En reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l’Usuari qualsevol contingut en o a través del Lloc Web, garanteix a CEC – ARAN HOSTEL que n’és el legítim titular o que ostenta els drets d’imatge, de Propietat Intel·lectual i/o Industrial o qualsevol altres necessaris per al seu ús, reproducció i comunicació pública sobre aquests. Així mateix, en reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o contingut, en o a través del Lloc Web cedeix gratuïtament a CEC – ARAN HOSTEL sobre aquests continguts de manera no exclusiva, per a tothom, fins que les obres entrin al domini públic i de manera irrevocable tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual en totes les seves modalitats incloent-hi la facultat de subllicenciar a tercers aquests drets.

Enllaços

Les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllaçin o vinculin al Lloc Web hauran d’informar clarament que no compten amb l’autorització, ni la supervisió de CEC – ARAN HOSTEL i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap mena entre CEC – ARAN HOSTEL i les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc Web.
En tot cas, qualsevol enllaç que tingui com a destinació el Lloc Web haurà d’adreçar-se de manera directa a la home page o pàgina d’inici del Lloc Web mitjançant un clic a l’adreça URL del web abastant la totalitat de la pantalla de l’home page o pàgina de inici del Lloc Web.

 

CEC – ARAN HOSTEL no respon en cap cas i sota cap circumstància, dels continguts, informacions o dades relatives al Lloc Web, al seu contingut o a qualsevol altra matèria que continguin les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllaçin o vinculin al Lloc Web.
Queda expressament prohibit enllaçar o vincular al Lloc Web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i els bons costums, especialment aquells amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.

 

D’altra banda, el Lloc Web pot contenir enllaços a webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials de tercers. Tot i els nostres esforços, CEC – ARAN HOSTEL no disposa de mitjans humans i/o tècnics per conèixer o controlar la informació i/o continguts que apareixen als llocs webs de tercers. Per això CEC – ARAN HOSTEL en cap cas serà responsable del contingut dels llocs enllaçats i en cap concepte aquests enllaços podran considerar-se coneixement efectiu del contingut dels llocs als quals enllacen.

 
 

Durada i modificació de les condicions d'ús

Les presents Condicions d’Ús estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris al Lloc Web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcialment, aquestes Condicions d’Ús deixaran d’estar vigents, sent les noves Condicions d’ Ús les que passin a regular l’ús del Lloc Web i la relació entre CEC – ARAN HOSTEL i els Usuaris.

 

CEC – ARAN HOSTEL informa als Usuaris que aquestes Condicions d’Ús poden variar amb el temps. Així, CEC – ARAN HOSTEL es reserva la facultat de modificar les presents Condicions d’Ús quan això sigui necessari com a conseqüència de canvis al Lloc Web; modificacions de CEC – ARAN HOSTEL a nivell societari; circumstàncies econòmiques, operatives o de negoci o canvis en el model de negoci de CEC – ARAN HOSTEL i/o novetats legislatives o jurisprudencials.

Atenció a l'usuari

CEC – ARAN HOSTEL posa a disposició dels Usuaris el formulari de contacte habilitat a la Web a l’adreça aranhostel.cat/contacte , així com el telèfon de contacte (+34) 648 52 81 96 en horari de 9h a 17h i el correu electrònic de contacte aranhostel@cec.cat perquè puguin posar-se en contacte amb CEC – ARAN HOSTEL per solucionar qualsevol problema o dubte que tinguin.

Fur i llei aplicable

Les presents Condicions d’Ús juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies es regeixen per la normativa espanyola vigent en cada moment. En cas de controvèrsia, ambdues parts se sotmetran per a la resolució dels conflictes al fur que correspongui a l’usuari segons la normativa aplicable.

Generalitats

En cap cas i en cap concepte la manca d’exercici dels seus drets per part de CEC – ARAN HOSTEL podrà entendre’s com una renúncia als mateixos.

 

Els encapçalaments continguts en aquestes Condicions d’Ús són merament orientatius o informatius, de manera que no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de les mateixes.

 

En cas que qualsevol de les clàusules contingudes en les presents Condicions d’Ús fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, totalment o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual la clàusula en qüestió, tenint-se la mateixa per no posada i sense que la declaració de nul·litat, abús o inaplicabilitat es pugui estendre sota cap concepte a la resta de condicions, que subsistiran.

Versió: 1 de març del 2023.

Política de privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES · Responsable del tractament

Centre Excursionista de Catalunya  en endavant, CEC – ARAN HOSTEL

Finalitat

– Prestació del servei contractat
– Respondre a preguntes plantejades a través del formulari de contacte de la web
– Tractament amb finalitats comercials, enviament d’ofertes, informació i propostes comercials.

Legitimació

Consentiment de l’interessat, a excepció de determinats suposats en els quals existeixi interès legítim

Destinataris

Les seves dades seran tractades exclusivament per CEC – ARAN HOSTEL, a excepció d’aquells casos en els quals la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per poder emplenar la finalitat directament relacionada amb el servei contractat.

Conservació de les dades

Fins a la finalització del servei o existeixi obligació legal

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Presentar una reclamació davant Autoritat de Control (www.agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de tractament de les teves dades?

Identitat: Centre Excursionista de Catalunya en endavant, CEC – ARAN HOSTEL

NIF/CIFG-08944209
Registre de Entitats Esportives de Catalunya:  número de registre 03477.

Domicili social: Carrer del Paradís , 10 – 08002 de Barcelona

Telèfon: 648 52 81 96

Correu electrònic: aranhostel@cec.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

 • Prestació del servei contractat
 • Respondre a preguntes plantejades a través del formulari de contacte de la web
 • Enviament de comunicacions comercials i promocionals.

Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?

 • Relació contractual entre CEC – ARAN HOSTELi l’usuari al moment de l’execució del servei contractat, basada en l’interès legítim
 • El seu consentiment lliure, específic, informat, inequívoc.

A quins destinataris comuniquem les seves dades?

Les seves dades seran tractades exclusivament per CEC – ARAN HOSTEL amb la següent excepció: les dades que ens proporcioni podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb el servei contractat a dalt indicat entre CEC – ARAN HOSTEL i el cedent de les dades, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal. No es produiran transferències a tercers països fora de la Unió Europea sense que intervingui el seu consentiment.

Quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, o quan sigui necessari conservar-les per raó d’obligacions legals.  Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de Seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la seva destrucció total.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment;
 • Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades;
 • Dret de limitació de l’ús o oposició del tractament de dades;
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.agpd.es), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 • Dades de contacte per a exercir els seus drets:
  Carrer del Paradís , 10 – 08002 de Barcelona

  www.agpd.es), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.