CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (CEC- ARAN HOSTEL) desitja posar en coneixement dels usuaris de la nostra web aranhostel.cat (d’ara endavant, el “Lloc Web”) i dels nostres clients la present informació addicional sobre protecció de dades (d’ara endavant, “ Política de Privadesa”), en què proporcionem de manera transparent tota la informació sobre els tractaments que realitzem amb les seves dades personals, les finalitats per a les quals els tractem i els drets que poden exercir.

1. Qui som i com pot contactar amb nosaltres?

La companyia Responsable del Tractament de les dades personals és Centre Excursionista de Catalunya, amb domicili social a Carrer del Paradís , 10 – 08002 de Barcelona, amb NIF número G-08944209 i inscrita al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya, amb el número de registre 03477. (d’ara endavant, “CEC – ARAN HOSTEL”). Si teniu algun dubte sobre els tractaments que realitzem de les vostres dades personals, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic protecciodades@cec.cat .

2. Què és una dada de caràcter personal i un tractament?

Dada de caràcter personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com, per exemple, un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona esmentada. Un tractament de dades de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les vostres dades personals, com, per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les vostres dades. D’altra banda, un tractament de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les vostres dades personals, com, per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les vostres dades.

3. Quines dades personals recopilem i amb quina finalitat?

Per poder realitzar correctament els tractaments de dades recollides a la present Política de Privadesa, necessitem recopilar determinada informació sobre vostè. A continuació podreu veure especificades les dades personals que podem demanar dels clients i usuaris a través dels diferents canals d’interacció i comunicació de CEC – ARAN HOSTEL classificats per tractaments:

Gestió de la relació contractual amb clients– Tramitar correctament la reserva realitzada o la contractació dels nostres serveis i/o productes
– Gestionar el pagament efectiu de les reserves, serveis i/o productes contractats.
– Gestionar reclamacions, dubtes i consultes dels clients.
– Remetre als clients enquestes de satisfacció, valoracions del servei, etc.
– Control del compliment de majoria d’edat o altres requisits legals pels clients en aquells casos que correspongui.
– Exercitar les accions oportunes en els casos d’incompliment pel client de les obligacions.
• Nom i cognoms, data de naixement, domicili, gènere, document d’identitat (DNI, Passaport o NIE), llibre de família
• Email, número de telèfon
• Adreça IP
• Historial de reserves i contractacions de serveis, tramitació de reclamacions i cancel·lacions, detalls de les reserves realitzades, dades de la targeta bancària, mètode de pagament.
• Respostes a enquestes de satisfacció, opinions sobre els nostres serveis, etc.
• Comunicacions i/o interacció mantinguda amb CEC – ARAN HOSTEL a través dels canals de comunicació del Hostel
Accions de màrqueting, publicitat i enviament de comunicacions comercials per vies electròniques– Enviament de comunicacions comercials per vies electròniques amb fins publicitaris i promocionals.
– Publicitat en línia i en xarxes socials de productes propis (cookies de remàrqueting).
• Nom i cognoms
• Email
• Número de telèfon
• Informació sobre l’ús i navegació pel Lloc Web (pàgina web des de la que arriba al Lloc Web, capes del mateix visitades, processos iniciats i abandonats, adreça IP, tipus de dispositiu des del qual accedeix, temps que roman al Lloc Web , etc.)
Gestió dels formularis de contacte i enviament de CV– Tramitar i donar resposta a les consultes, dubtes o sol·licituds d’informació trameses pels usuaris a través dels canals de comunicació i interacció amb CEC – ARAN HOSTEL.• Nom i cognoms, data de naixement, gènere, domicili, document d’identitat (DNI/Passaport/NIE)
• Email, número de telèfon
• Historial de reserves i contractacions de serveis, tramitació de reclamacions i cancel·lacions, detalls de les reserves que realitzi, mètode de pagament.
• Comunicacions i/o interacció mantinguda amb CEC – ARAN HOSTEL a través dels canals de comunicació del Hostel
– Valorar la sol·licitud d’ocupació remesa per l’usuari i, si escau, gestionar-ne el CV i tenir-lo en compte en possibles processos de selecció• Nom i cognoms, data de naixement, gènere, domicili, document d’identitat (DNI/Passaport/NIE)
• Email, número de telèfon
• Imatge
• Informació continguda al Currículum Vitae com a expedient acadèmic, trajectòria professional, títols, habilitats, competències, recomanacions, etc.
Manteniment de llistes de supressió– Mantenir en una llista de supressió amb la confirmació d’aquells clients i usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les dades personals o l’oposició al tractament de les dades personals (per exemple, a l’enviament de newsletters ) .• Nom i cognoms
• Email
Anàlisi d’ús, funcionament i millora del Lloc Web– Reconèixer l’usuari quan torna a la web corporativa.
– Mantenir la seguretat i protegir el web corporatiu d’usos malintencionats.
– Adequar la web al tipus de dispositiu emprat.
– Adequar la web als criteris de personalització elegits per l’usuari i recordar-los.
– Analitzar els usos del Lloc web més comuns, valorar l’efectivitat de les capes, detectar les dates/hores de major afluència d’usuaris i detectar patrons de navegació.
– Estudiar possibles millores de la web per optimitzar l’experiència d’usabilitat i implementar-les.
– Mostrar el contingut del web correcte i sol·licitat per l’usuari a cada moment.
• Informació sobre el seu ús i navegació pel Lloc web (pàgina web des de la que arriba al Lloc web, capes del mateix visitades, processos iniciats i abandonats, adreça IP, tipus de dispositiu des del qual accedeix, temps que ha roman al Lloc Web , etc.).

4. A través de quins canals recullim les seves dades personals?

A CEC – ARAN HOSTEL només captem i tractem informació que vostè ens facilita a través de les vies següents:
 • En reservar la vostra estada a ARAN HOSTEL o contractar algun dels nostres serveis i/o productes;
 • Subscripció a l’enviament de comunicacions comercials;
 • Informació facilitada en respondre a les nostres enquestes de satisfacció i valoracions de serveis;
 • En enviar-nos el seu currículum vitae;
 • Interacció amb ARAN HOSTEL mitjançant els perfils corporatius de la companyia en xarxes socials (com, per exemple, Facebook, Instagram, LinkedIn o YouTube) i altres canals de comunicació, com la pàgina web corporativa d’ ARAN HOSTEL o el nostre servei de contacte o atenció al client

5. Quins drets pot exercir?

A. Dret d’accés

Teniu dret a saber si CEC – ARAN HOSTEL, esteM tractant les vostres dades personals i, en aquest cas, teniu dret a conèixer quines dades tractem.

 

B. Dret de rectificació

Té dret a modificar aquelles dades seves que siguin inexactes o incompletes. Per això haurà d’indicar quines dades vol modificar i acreditar adequadament.

 

C.Dret d’oposició

En els supòsits legalment previstos es pot oposar en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a què tractem les dades. En el nostre cas, es pot oposar a tots els nostres tractaments, excepte al de manteniment de llistes de supressió, per ser aquest darrer una obligació legal de CEC – ARAN HOSTEL. Respecte al tractament de Gestió de la relació contractual amb clients recordeu que la seva oposició a la realització dels tractaments comportarà la impossibilitat que CEC – ARAN HOSTEL pugui prestar-li el servei sol·licitat. Per a tots aquells altres tractaments la base legitimadora dels quals sigui el seu consentiment, sempre podrà oposar-s’hi i/o revocar el seu consentiment.
Us recordem que podeu oposar-vos en qualsevol moment que realitzem tractaments de màrqueting, publicitat i enviament de comunicacions publicitàries i promocionals per vies electròniques, comunicant-nos-ho a l’adreça de correu protecciodades@cec.cat o seguint les instruccions que trobareu al final de cada una de les comunicacions esmentades.

 

D. Dret de supressió

Teniu dret a cancel·lar les vostres dades personals. Això no significa que les seves dades siguin totalment eliminades, sinó que les seves dades es conservaran bloquejades de manera que se n’impedeixi el tractament, sens perjudici de la posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit com conseqüència del tractament durant el termini de prescripció d’aquestes darreres.

 

E. Dret a la portabilitat de dades

Teniu dret a rebre i/o transferir a un altre responsable del tractament diferent de CEC – ARAN HOSTEL aquelles dades personals que us incumbeixin i que ens hagi facilitat.

 

F. Dret a la limitació en el tractament

Tiene derecho a solicitarnos que suspendamos el tratamiento de sus datos cuando (i) haya impugnado la exactitud de sus datos, mientras CEC – ARAN HOSTEL verifica dicha exactitud; o (ii) haya ejercido su derecho de oposición al tratamiento de sus datos, mientras se verifica si los motivos legítimos de CEC – ARAN HOSTEL prevalecen sobre los suyos como interesado. Igualmente, este derecho le permite solicitar a CEC – ARAN HOSTEL que conserve sus datos personales cuando (i) el tratamiento de datos sea ilícito y como interesado se oponga a la supresión de sus datos, solicitando en su lugar una limitación de su uso; o (ii) CEC – ARAN HOSTEL ya no necesite sus datos personales para los fines del tratamiento, pero los necesite para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

Podrá ejercer sus derechos siempre y en cualquier momento mandando su petición a la siguiente dirección de correo electrónico proteciodades@cec.cat y acreditando en todo caso su identidad. Asimismo, le informamos de que, en el caso de que considere que desde CEC – ARAN HOSTEL no hemos satisfecho correctamente el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), dirigiéndose a su página web aepd.es

6. Quins tractaments realitzem amb les seves dades i per a quines finalitats?

Per poder informar-lo de forma transparent i amb detall sobre les finalitats per a les quals tractem les vostres dades hem procedit a separar la informació relativa a cada tractament en quadres independents. Així, podreu trobar tota la informació específica de cadascun dels tractaments que realitzem de les vostres dades en el corresponent quadre de forma individualitzada. Cada quadre descriptiu dels tractaments corresponents recull la informació següent:
 • Per a quines finalitats tractem les vostres dades? En aquesta columna expliquem per a quina finalitat tractem les vostres dades personals.
 • Sobre quina base legal tractem les vostres dades?
  • Interès legítim CEC – ARAN HOSTEL pot tenir un interès legítim a realitzar determinats tractaments de les dades personals dels interessats. En tot cas, aquest interès legítim es basa en una anàlisi sobre l’equilibri adequat dels nostres interessos en tractar les seves dades de caràcter personal i els drets i les llibertats dels interessats. El resultat d’aquesta anàlisi determinarà el que puguem utilitzar o no la vostra informació personal per als tractaments descrits en aquesta Política de Privadesa.
  • L’execució d’un contracteen el moment que accepta expressament les condicions generals de reserva o compra, es converteix en part del contracte subscrit amb nosaltres. Per tal que puguem complir les obligacions recollides en aquestes Condicions Generals de Reserva o Compra necessitem recopilar i tractar les vostres dades personals. Per això, la seva negativa a proporcionar-nos les dades personals que siguin necessàries per executar les Condicions Generals de Reserva o Compra implicarà la impossibilitat que pugui contractar serveis o productes amb CEC – ARAN HOSTEL.
  • o El compliment d’una obligació legal CEC – ARAN HOSTEL actua com a responsable de les vostres dades i és per això que ha de complir una sèrie d’obligacions imposades per normativa comptable, fiscal, de consum, de protecció de dades, etc. En aquells casos en què la justificació legal d’algun dels nostres tractaments sigui el compliment d’una obligació legal, no es podrà oposar al tractament
  • El seu consentiment En el cas que CEC – ARAN HOSTEL vulgui realitzar algun tractament de les seves dades la justificació legal de les quals no pugui en cap dels motius anteriorment explicats, sol·licitarem prèviament el seu consentiment per a aquest tractament. En tot cas, us informarem amb caràcter previ de tots els aspectes derivats d’aquest tractament i sempre podreu retirar el vostre consentiment una vegada l’hagi proporcionat. És el cas, per exemple, la tramitació de consultes a través del formulari de contacte disponible al Lloc Web.
 • Durant quant de temps conservem les vostres dades? En aquesta columna s’informa de manera orientativa quant de temps se’n conservaran les dades. El temps de conservació dependrà en tot cas del tractament que es dugui a terme sobre la informació personal. Heu de tenir en compte que determinada normativa comptable, fiscal, de consum i de protecció de dades, entre d’altres, ens pot obligar a conservar determinades dades dels usuaris i clients durant un temps determinat.
 • Quins són els vostres drets? Aquesta columna descriu els drets que pot exercir sobre les seves dades, atenent el tractament que es faci sobre aquestes dades. Tal com explicàvem al punt 5 de la present Política de Privadesa, haurà de tenir en compte que depenent de la base legal que legitimi el tractament de les seves dades, els seus drets poden veure’s limitats.

A continuació, trobareu descrits amb més detall els diferents tractaments que CEC – ARAN HOSTEL realitza de les vostres dades personals:

1. Gestió de la relació contractual amb clients

Per a quines finalitats tractem les vostres dades?Sobre quina base legal tractem les vostres dades?Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?Quins són els seus drets i com els pot exercir?
• Tramitar correctament la reserva realitzada o la contractació dels nostres serveis i/o productes
• Gestionar el pagament efectiu de les reserves, serveis i/o productes contractats.
• Gestionar reclamacions, dubtes i consultes dels clients.
• Enviar per correu electrònic els codis de bons regals als beneficiaris dels mateixos que indiqui el client.
• Remetre als clients enquestes de satisfacció, valoracions del servei, etc.
• Control del compliment de majoria dedat o altres requisits legals pels clients en aquells casos que correspongui.
• Exercitar les accions oportunes en els casos d’incompliment pel client de les obligacions.
Execució del contracte subscrit entre CEC – ARAN HOSTEL i el client.Les dades personals seran tractades per CEC – ARAN HOSTEL mentre estigui vigent el contracte subscrit entre CEC – ARAN HOSTEL i el client.

Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència de o en relació amb contracte subscrit per CEC – ARAN HOSTEL i el client.

Arribant al termini màxim de conservació de les dades personals, CEC – ARAN HOSTEL anonimitzarà o eliminarà les dades personals del client.
Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privadesa, segons allò estipulat en aquest apartat.
2. Accions de màrqueting, publicitat i enviament de comunicacions comercials per vies electròniques
Per a quines finalitats tractem les vostres dades?Sobre quina base legal tractem les vostres dades?Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?Quins són els seus drets i com els pot exercir?
• Enviament de comunicacions comercials per vies electròniques amb finalitats publicitàries i promocionals.
• Publicitat en línia i en xarxes socials de productes propis (cookies de remàrqueting ).
La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment dels usuaris en el cas de les cookies i per a l’enviament de comunicacions comercials (i) el consentiment de l’usuari o ( ii ) en cas d’existir una relació jurídica prèvia, l’ interès legítim de CEC – ARAN HOSTEL de mantenir una comunicació directa regular amb els seus clients amb fins de màrquetingLes dades personals seran tractades per CEC – ARAN HOSTEL fins que exerceixi el dret d’oposició o supressió.

En cas que exerceixi aquests drets, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se del tractament.

Assolit el termini màxim de conservació de les dades personals, CEC – ARAN HOSTEL anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l’usuari.
Teniu dret a oposar-vos a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment. Podrà fer-ho a través de les vies següents:
– Revocant el seu consentiment en qualsevol moment a través de l’enviament d’un correu electrònic sol·licitant-ho a protecciodades@cec.cat .
– Seguint les instruccions al peu del cos de cadascuna de les comunicacions electròniques que rebi.

Així mateix, podrà exercir els altres drets descrits al punt 5 d’aquesta Política de Privadesa, segons el que estipulen aquests.
3. Gestió dels formularis de contacte i enviament de CV
Per a quines finalitats tractem les vostres dades?Sobre quina base legal tractem les vostres dades?Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?Quins són els seus drets i com els pot exercir?
• Tramitar i donar resposta a les consultes, dubtes o sol·licituds d’informació trameses pels usuaris a través dels canals de comunicació i interacció amb CEC – ARAN HOSTEL .
• Valorar la sol·licitud d’ocupació remesa per l’usuari i, si escau, gestionar el CV i tenir-lo en compte en possibles processos de selecció
El consentiment dels usuaris.Les vostres dades personals seran tractades per CEC – ARAN HOSTEL durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud corresponent remesa en cada cas.
Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència de la relació existent entre CEC – ARAN HOSTEL i els usuaris. Assolit el termini màxim de conservació de les dades, CEC – ARAN HOSTEL anonimitzarà o eliminarà les dades personals dels usuaris.
Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privadesa, segons allò estipulat en aquest apartat.
4.  Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat
Per a quines finalitats tractem les vostres dades?Sobre quina base legal tractem les vostres dades?Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?Quins són els seus drets i com els pot exercir?
Mantenir una llista de supressió amb la confirmació d’aquells usuaris i clients que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades o la seva oposició al tractament dels mateixos .Obligació legal: el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ens obliga a respectar els seus drets i mantenir evidència del compliment per part nostra de la seva petició d’exercici del dret de supressió.Conservarem les vostres dades personals durant el termini legalment previst per respondre a la interposició de qualsevol reclamació en relació amb l’efectiva o deficient resposta per part nostra a l’exercici dels vostres drets.
Arribant al termini màxim de conservació de les dades personals, CEC – ARAN HOSTEL anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l’usuari i/o client.
Els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privadesa queden limitats per ser aquest un tractament fonamentat en una obligació legal, tal com s’explica a l’apartat esmentat.
5. Anàlisi dús, funcionament i millora del Lloc Web
Per a quines finalitats tractem les vostres dades?Sobre quina base legal tractem les vostres dades?Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?Quins són els seus drets i com els pot exercir?
• Reconéixer l’usuari quan torna a la web corporativa.
• Mantenir la seguretat i protegir el web corporatiu d’usos malintencionats.
• Adequar la web al tipus de dispositiu emprat.
• Adequar la web als criteris de personalització elegits per l’usuari i recordar-los.
• Analitzar els usos del Lloc web més comuns, valorar l’efectivitat de les capes, detectar les dates/hores de major afluència d’usuaris i detectar patrons de navegació.
• Estudiar possibles millores de la web per optimitzar l’experiència d’usabilitat i implementar-les.
• Mostrar el contingut de la web correcte i sol·licitat per lusuari en cada moment.
El consentiment dels usuarisConservarem les vostres dades personals durant el termini que cada tipus de galeta necessiti o fins que retiri el vostre consentiment o exerciteu el vostre dret d’oposició.
Arribant al termini màxim de conservació de les dades personals, CEC – ARAN HOSTEL anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l’usuari, llevat que hagi de conservar-les per al compliment d’obligacions legals pel termini que s’hi estipulen.
Podrà exercir els drets descrits al punt 5 de la present Política de Privadesa, segons el que estipula l’apartat esmentat.

També podeu parametritzar l’ús de galetes a través del navegador d’Internet que utilitzeu per navegar pel Lloc Web.
5.  Análisis de uso, funcionamiento y mejora del Sitio Web
¿Para qué finalidades tratamos sus datos?¿Sobre qué base legal tratamos sus datos?¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales?¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos?
• Reconocer al usuario cuando vuelve a la web corporativa.
• Mantener la seguridad y proteger la web corporativa de usos malintencionados.
• Adecuar la web al tipo de dispositivo empleado.
• Adecuar la web a los criterios de personalización elegidos por el usuario y recordarlos.
• Analizar los usos del Sitio web más comunes, valorar la efectividad de sus capas, detectar las fechas/horas de mayor afluencia de usuarios y detectar patrones de navegación.
• Estudiar posibles mejoras de la web para optimizar la experiencia de usabilidad e implementarlas.
• Mostrar el contenido de la web correcto y solicitado por el usuario en cada momento.
El consentimiento de los usuariosConservaremos sus datos personales durante el plazo que cada tipo de cookie necesite o hasta que retire su consentimiento o ejercite su derecho de oposición.
Alcanzando el plazo máximo de conservación de los datos personales, CEC – ARAN HOSTEL anonimizará o eliminará los datos personales del usuario, salvo que deba conservarlos para el cumplimiento de obligaciones legales por el plazo estipulado en las mismas.
Podrá ejercer los derechos descritos en el punto 5 de la presente Política de Privacidad, según lo estipulado en el citado apartado.

También puede parametrizar el uso de cookies a través del navegador de Internet que utilice para navegar por el Sitio Web.

7. A qui comunicem les seves dades personals?

CEC – ARAN HOSTEL podrà comunicar les dades de caràcter personal dels usuaris a empreses per tramitar, gestionar o valorar la sol·licitud d’ocupació remesa pels usuaris i tenir en compte els seus CV en possibles processos de selecció.
Igualment, és possible que puguem comunicar les vostres dades personals a altres tercers, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació:

 • Assessors legals
 • Jutjats i Tribunals
 • Administració Tributària
 • Organismes de Govern i Administració Pública
 • Forces i cossos de seguretat de l’Estat
 • Agència Espanyola de Protecció de Dades

Així mateix, podrem comunicar la vostra informació personal en els casos següents:

 • Si nosaltres o substancialment tots els nostres actius, són adquirits per un tercer en aquest cas, les dades de caràcter personal que tenim dels nostres clients i usuaris seran un dels actius transferits. Qualsevol operació daquest tipus serà prèviament informada i comunicada.
 • Per protegir la seguretat i els drets del nostre personal, els nostres clients i usuaris i els nostres sistemes dinformació. Això inclou intercanviar informació amb forces i cossos de seguretat o tribunals en els casos de detecció de frau, usurpació didentitat o qualsevol altre ús, tractament o fet il·lícit.

CEC – ARAN HOSTEL no transferirà les vostres dades de caràcter personal fora de l’Espai Econòmic Europeu.

8. Què passa si ens facilita dades de tercers?

Hi ha determinats serveis oferts a través del Lloc Web que requereix que CEC – ARAN HOSTEL tracti dades personals d’un tercer que ens faciliti. En cas de proporcionar-nos dades personals de tercers, vostè garanteix que les dades facilitades són exactes, actualitzades i veraces. CEC – ARAN HOSTEL proporcionarà als esmentats tercers la informació legalment exigible relativa als tractaments que realitzarem de les vostres dades personals en el moment oportú, informant-vos en tot cas de la font de la qual procedeixen les vostres dades personals, així com la resta d’informació recollida en larticle 14 del RGPD.

9. Estan les seves dades assegurances?

Per tal d’assegurar un processament just i transparent de la seva informació personal, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol impressió identificada a les dades personals tractades, de manera que el risc de qualsevol error de minimice, tractant les vostres dades de manera justa i segura. Tota la informació que ens proporciona s’emmagatzema a servidors segurs. Així, un cop haguem rebut tota la informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per intentar evitar qualsevol accés no autoritzat. Malauradament, la transmissió o la comunicació d’informació a través d’internet no és un complement segur. Igualment, ens assegurarem que els nostres proveïdors de serveis també gaudeixen d’estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal respecte de les quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, en atenció amb la legislació de protecció de dades aplicable vigent a cada moment.

10. Canvis a la present política de privacitat

Aquesta Política de Privadesa podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis de criteri seguits en cada moment per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats de control, les modificacions legislatives que puguin tenir lloc i els pronunciaments jurisprudencials que siguin aplicables a la present Política de Privadesa. CEC – ARAN HOSTEL es reserva per tant el dret a modificar aquesta Política de Privadesa per poder adaptar-la a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.   Versió: 1 de març del 2023.